Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.

Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu.

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání

Cíle

 • Umožnit uživateli osobně si obstarávat své záležitosti (návštěva lékaře, vyplnění formuláře, atd.) a podpořit tak nezávislost na jeho nejbližším okolí.
 • Poskytnout uživateli možnost věnovat se soukromým aktivitám, které jsou pro něho bez vidícího průvodce nedostupné (např. chodit pravidelně na procházky, chodit běhat, zajít na koncert, atd.). Tím mu umožnit nevzdat se aktivit, které jsou pro něj důležité. Zároveň mu přinést možnost věnovat se těmto aktivitám i bez pomoci nejbližšího okolí.
 • Umožnit uživateli dostávat se mezi lidi zdravé a učit se mezi nimi žít. Eliminovat tak riziko, kdy by se v jejich společnosti cítil špatně, a na základě neschopnosti komunikovat, by se raději takové společnosti vyhýbal.

Zásady

 • Poskytovat uživateli takové služby, které pro něho mají smysl a v něčem mu pomáhají (např. snazší přijetí postižení, opětovné začlenění do většinové společnosti, schopnost vyřídit své záležitosti, atd.).
 • Snažit se maximálně podporovat uživatelovu samostatnost a nezávislost (služby poskytovat jen tak dlouho, dokud jsou potřeba).
 • Službu poskytovat maximálně bezpečně a efektivně.
 • Respektovat a dodržovat lidská práva a svobody uživatelů.
 • Zachovávat v maximální možné míře lidskou důstojnost uživatelů.
 • Poskytovat službu odborně a profesionálně – tedy pro uživatele dostupnou a poskytovanou ve vhodném prostředí.

Cílová skupina

 • Osoby od 18 let s těžkým zrakovým postižením (těžce slabý zrak, praktická či úplná nevidomost). Zrakové postižení se může kombinovat s dalším postižením lehčího stupně, které danému jedinci nepřináší zásadní omezení.

Poslání

 • Snahou obecně prospěšné společnosti TC je zlepšovat kvalitu života osob se zrakovým postižením na území Libereckého kraje. PPS jim napomáhá vést co nejsamostatnější život bez nutnosti být závislými na pomoci svého nejbližšího okolí.