Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.

Cíle, zásady, cílová skupina, poslání

Cíle

 • Umožnit uživateli nacvičit si dovednosti, které mu pomohou být co nejvíce soběstačný a samostatný. Umožnit mu zapojit se do většinové společnosti, využívat její běžné zdroje a pro něho uspokojivým způsobem v ní fungovat.
 • Umožnit uživateli, aby na sobě ve vhodném a bezpečném prostředí pracoval a rozvíjel se. Pomoci mu získat jistotu v různých oblastech života, a posílit tak jeho sebevědomí, aby mohl být postupně co nejsamostatnější.
 • Umožnit uživateli dostávat se mezi lidi zdravé a učit se mezi nimi žít. Eliminovat tak riziko, kdy by se v jejich společnosti cítil špatně, a na základě neschopnosti komunikovat, by se raději takové společnosti vyhýbal.
 • Poskytnout uživateli příležitosti k setkávání se s dalšími lidmi se zrakovým postižením a k vzájemnému předávání zkušeností.

Zásady

 • Poskytovat uživateli takové služby, které pro něho mají smysl a v něčem mu pomáhají (např. snazší přijetí postižení, opětovné začlenění do většinové společnosti, schopnost vyřídit své záležitosti, atd.).
 • Snažit se maximálně podporovat uživatelovu samostatnost a nezávislost (služby poskytovat jen tak dlouho, dokud jsou potřeba).
 • Službu poskytovat maximálně bezpečně a efektivně.
 • Respektovat a dodržovat lidská práva a svobody uživatelů.
 • Zachovávat v maximální možné míře lidskou důstojnost uživatelů.
 • Poskytovat službu odborně a profesionálně – tedy pro uživatele dostupnou a poskytovanou ve vhodném prostředí.

Cílová skupina

 • Osoby od 18 let s těžkým zrakovým postižením (těžce slabý zrak, praktická či úplná nevidomost). Zrakové postižení se může kombinovat s dalším postižením lehčího stupně, které danému jedinci nepřináší zásadní omezení.

Poslání

 • Snahou obecně prospěšné společnosti TC je zlepšovat kvalitu života osob se zrakovým postižením na území Libereckého kraje. Díky SAS mohou tito lidé rozvíjet své schopnosti a dovednosti, jež jim umožní kvalitně žít a fungovat ve společnosti.